Reglementen en huisregels Fightersglory

Voor de deelnemers en bezoekers van het Sportcentrum en haar evenement Fightersglory gelden een aantal huisregels. Deze huisregels worden gepubliceerd bij de ingang van het Sportcentrum en op de website en social media.

1. Dit evenement is voor alle deelnemers en bezoekers van het sportcentrum en vraagt hen om zich te houden aan de algemeen geldende normen en waarden. Dat betekent dat het dreigen met of het gebruik van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, vervulling en/of vernieling niet worden getolereerd. 

2. De organisatie is gerechtigd om deelnemers en bezoekers de toegang tot het sportcentrum te weigeren of hen te (doen) verwijderen, als een deelnemer of bezoeker zich niet gedraagt volgens het bepaalde in deze huisregels, of als de organisatie dit vanwege andere redenen noodzakelijk vindt ter handhaving van de rust en orde tijdens dit evenement. Deelnemers en bezoekers wordt altijd verteld waarom een dergelijke maatregel genomen is.

3. Deelnemers en bezoekers tonen desgevraagd een geldig legitimatiebewijs.

4. Er geldt geen minimum toegangsleeftijd, maar de organisatie vindt dit evenement geen geschikte plek voor mensen jonger dan 12 jaar wanneer zij zonder begeleiding zijn.

5. Het is verboden om in staat van dronkenschap het sportcentrum te betreden.

6. De organisatie heeft altijd het recht om in het geval van overmacht aanpassingen aan het programma te doen.

7. Het is tijdens dit evenement voor deelnemers en bezoekers jonger dan 18 jaar verboden om alcohol te kopen en/of te gebruiken. Tevens is het voor deelnemers en bezoekers boven de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te verstrekken en/of te verkopen aan bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar. Bij constatering van bovenstaand feit zal conform deze huisregels worden over gegaan tot verwijdering van het sportcentrum en/ of bekeurd worden door de daartoe bevoegde instanties zoals gemeentelijke handhaving of politie.

8. Alle deelnemers en bezoekers van het sportcentrum gaan akkoord met preventief fouilleren, waaronder – maar niet uitsluitend – bij de ingang. De door de organisatie aangewezen beveiligingsorganisatie heeft het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich in het sportcentrum bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het sportcentrum, tenzij er sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van POV in het sportcentrum kan plaatsvinden bij de in- en uitgangscontrole en binnen het sportcentrum wanneer daartoe aanleiding is. Onder POV wordt het volgende verstaan: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de deelnemer en/of bezoeker geen toegang (meer) verleend.

9. Het is verboden voor deelnemers en bezoekers de volgende zaken mee te nemen:
• Alcoholische dranken in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen;
• Vuurwerk en brandgevaarlijke goederen zoals spuitbussen;
• Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen dienen.

Bij het aantreffen van verboden en strafbaar gestelde voorwerpen zal de organisatie de personen bij wie het is aangetroffen, overdragen aan de politie.

10. Het is een deelnemers en bezoeker van het sportcentrum verboden wettelijk verboden verdovende middelen (alle voorkomende drugs) te bezitten, te verhandelen of te gebruiken. Bij het aantreffen van verboden middelen zal de door de organisatie aangestelde beveiligingsorganisatie de personen bij wie dit is aangetroffen, overdragen aan de politie.

11. Het verhandelen dan wel gebruiken van lachgas, lachgaspatronen, lachgas in ballonnen, etc. zijn bij het sportcentrum verboden.

12. Het betreden van het sportcentrum is geheel voor eigen risico.

13. De organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van deelnemers en bezoekers in welke vorm dan ook.

14. Deelnemers en/of bezoekers die misbruik maken van noodvoorzieningen worden verwijderd van het sportcentrum.

15. Alle deelnemers en bezoekers zijn verplicht direct gehoor te geven aan aanwijzingen van de organisatie en/of beveiligingspersoneel. Het niet hieraan voldoen, kan leiden tot verwijdering van het evenementengebied.

16. Bij constatering van vervulling en/of vernieling van materialen de locatie en terrein kan bezoekers de toegang tot het sportcentrum ontzegd worden en overgedragen worden aan de politie. Eventuele schade wordt op de betreffende deelnemer of bezoeker verhaald.

In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.